Współpraca z instytucjami

Współpraca z instytucjami

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

konsultacje ze specjalistami, badania przesiewowe, udzielanie wskazówek nauczycielom w zakresie wspomagania i wspierania rozwoju dziecka, pogłębiona konsultacja w przypadkach odroczenia dzieci od obowiązku szkolnego, organizacja prelekcji dla rodziców,

 Policja, Straż Miejska

prowadzeniu rozmów, negocjacji, konsultacji dotyczących rozwoju dziecka, prowadzeniu zajęć dla dzieci, rozwijaniu ich zainteresowań, wzbogacaniu wiedzy np. na temat bezpieczeństwa

 KPCEE, Nadleśnictwo Żołędowo

uatrakcyjnienie sposobów poznawania przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i prozdrowotnych

 Biblioteki, domy kultury

udział dzieci w konkursach i uroczystościach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów we wszystkich sferach rozwoju.

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli: nabycie przez nauczycieli kompetencji w zakresie opracowania programów własnych, stosowania narzędzi TOC, współdziałania w zespole,

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki UTP zaprasza naszych przedszkolaków na atrakcyjne zajęcia

 

Inne

 Współpraca ze Szkołą Podstawową Towarzystwa

 Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 66 i SP nr 65 w Bydgoszczy

 Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

 Urząd Miasta Bydgoszcz Wydział Gospodarki Kominalnej i Ochrony Środowiska

 Współpraca z Bydgoską Szkołą Wyższą w ramach akcji „Bydgoszcz czyta Małemu Misiowy ”