Terapie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla dzieci z opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W Naszej placówce na stałe zatrudniamy wielu specjalistów, dzięki czemu został powołany zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka, aby móc realizować nieodpłatnie zajęcia terapeutyczne na terenie przedszkola.
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) organizujemy terapie w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka ze specjalistami :
– pedagog
– psycholog,
– logopeda,
– inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog)

Do zadań zespołu należy w szczególności:

N

ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

N

nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

N

opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

N

analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Aby skorzystać z zajęć WWR, rodzic powinien:
1. Pobrać komplet dokumentów (ze strony internetowej PPP) i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne w miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bydgoszczy.
2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju
3. Poprosić lekarza o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji
4. Poprosić wychowawcę z przedszkola o pisemną opinię o dziecku.
5. Dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć do Zespołu Orzekającego miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
6. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju należy dostarczyć do Naszego przedszkola.
7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, nasz zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.