RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Danych jest ATM Michał Abramczyk, Tomasz Abramczyk s. c. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Igrzyskowa 8, 85-796 Bydgoszcz, REGON: 340682602
 2. Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO– wykonanie umowy i art. 6 ust. 1 pkt c) RODO -obowiązek prawny) oraz innej działalności statutowej ( art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, edukacyjne dla Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia .
 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 5. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 6. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 7. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 9. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 10. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 11. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 13. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa oświatowego oraz jest niezbędne do zawarcia umowy.
 14. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 15. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 16. Dane będą przetwarzane przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, a po ustaniu celu przez czas wskazany w przepisach prawa.
 17. Przestrzeganie zasad ochrony danych w ATM Michał Abramczyk, Tomasz Abramczyk s. c. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Anna Paluszewska, z którą można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: inspektor@pa-do.pl.