Projekty edukacyjne

Projekty realizowane w roku szkolnym 2019/2020
w grupie „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020
oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Autorkami Projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego: Pani Anna Zielińska i Pani Ludmiła Fabiszewska.
Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością. Projekt składa się z VIII modułów, które realizowane będą od października 2019r do maja 2020r. Każdy moduł oparty jest na wybranych przez autorów projektu bajkach i adekwatnie do nich zaproponowane są działania jakie można podjąć w ramach tego modułu z dziećmi. Są to oczywiście propozycje, które nauczyciel może wykorzystać dowolnie a także dostosować do grupy wiekowej z jaką aktualnie pracuje. Z każdego modułu w danym miesiącu należy wykonać po 2 zadania. Ponadto w ramach projektu proponowane są również inne aktywności, które należy zrealizować w czasie trwania całego projektu. W/w Projekt w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu następujących rezultatów:

 Wszechstronnemu rozwojowi dziecka w obszarach; społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym,
 Wzrostowi czytelnictwa;
 Doskonaleniu umiejętności językowych dzieci;
 Wzrostowi zrozumienia tekstów i poleceń;
 Nauce twórczego myślenia;
 Poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;
 Rozwijaniu pamięci i wyobraźni;
 Zwiększeniu zdolności dzieci do refleksji i krytycznego myślenia;
 Rozwojowi inteligencji emocjonalnej;
 Podwyższenie samooceny;
 Rozbudzenia zachowań prospołecznych (chęć niesienia pomocy innym ludziom, wrażliwości na krzywdę innych i niesprawiedliwości).

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”.

Projekt jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i drugim kierunkiem polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. Autorką i koordynatorką projektu jest Pani Ludmiła Fabiszewska. Głównymi celami projektu są:

 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
 •  Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
 • Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
 • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
 • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
 • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zrealizowanie jednego zadania z listy zadań oraz jednego zadania według pomysłu nauczyciela.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt. „Mały Miś w świecie wielkie literatury”

Cele szczegółowe projektu:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa
 • w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych
 • przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
   przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 • promocja przedszkola;
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.
 • Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami

polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

„Bydgoszcz czyta Małemu Misiowi” edycja III

Ruszyła kolejna edycja projektu Bydgoszcz Czyta Małemu Misiowi.

Akcja jest częścią Międzynarodowego projektu czytelniczego pt. „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego autorką jest Pani Aneta Konefał.  Projekt ma na celu   zachęcenie dzieci do czytania oraz przyczynianie się do kształtowania postawy otwartości na świat i poznawanie nowych ludzi. Pragniemy również poprzez czytanie jednoczyć  przedszkola mieszczące  się na terenie naszego miasta.

Organizatorkami  projektu w Bydgoszczy są nauczyciele: Amanda Fuss i Katarzyna Lorkowska z Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia , które wraz z Centrum Zabaw i Edukacji  „Złoty Smoczek”  i Fundacją dla Życia i Zdrowia będą dążyć do tego , aby bydgoskie przedszkolaki pokochały książki.

W III już edycji weźmie udział 25 przedszkoli z całej Bydgoszczy a patronat honorowy nad projektem objął  Prezydent Bydgoszczy Pan Rafał Bruski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik oraz Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Pani Ewa Stelmachowska. Patronat medialny sprawować będzie TVP Bydgoszcz, tygodnik Bydgoski praz miesięcznik Bliżej Przedszkola.

 

Partnerami akcji oraz sponsorami nagród zostali w bieżącej edycji:

 Basen „Bajkolandia”

 Akademia tenisowa w Bydgoszczy : DH Tenis

 Agencja reklamowa „GREGSOFT”

 Agencja reklamowa „REMEDIA”

 Horus – Innowacyjne Materiały Przemysłowe

 Szkoła Pływania „Power Swim”

 Fabryka Sportu i Rekreacji

 Bydgoska Szkoła Wyższa

 MAC EDUKACJA

 Biuro Projektowe „MyKKonstrucje”

 Hurtownia zabawek „IMPERIAL”

 Centrum Edukacji Technicznej i Zabaw „Roboprojekt”

 Kino Helios

 Fruit to go – owoce do biura

 Centrum Znakowania KrisMedia

 Family Park

Ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Podróże jeża ze Zgierza” czyli: Dzieci – Jeża zapraszają – wspólnie Polskę poznają! autorstwa Moniki Pawlak.

Zabawa stwarza okazję, aby dziecko poszerzało krąg doświadczeń, zasób wiedzy, utrwalało wiadomości. Nieodłącznym elementem zabaw są rekwizyty. Utożsamianie się w zabawie z postaciami nie tylko uczy dzieci, ale i wychowuje. Dlatego właśnie wykorzystana została bliska  dzieciom forma -maskotka – Jeża ze Zgierza. Symbol promocyjny miasta „Jeż ze Zgierza” wywodzi się z popularnej, wierszowanej bajki dla dzieci „Przygody jeża spod miasta Zgierza” autorstwa pani Wandy Chotomskiej. Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Ojczyzną jest jego wieś czy miasto, w którym mieszka z rodziną, przedszkole i koledzy, sąsiedzi. Związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną, przedszkolem, swoją miejscowością, najbliższymi okolicami. Ten krąg stopniowo rozszerza się. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dużej emigracji młodych ludzi z kraju. Proces edukacyjny powinien prowadzić od wartości rodzinnych do obywatelskich i patriotycznych . Patriotyzm lokalny to przywiązanie i miłość do tzw. małej ojczyzny, czyli miejsca, w którym się urodziliśmy lub gdzie mieszkamy – przestrzeni kulturowo-społecznej i geograficznej, w której funkcjonujemy, z którą jesteśmy związani emocjonalnie i najlepiej ją znamy, jest przez nas oswojona. W założeniach projektu, działania nauczyciela wspierają pojawienie się potrzeb społecznych takich jak: potrzeba budowania relacji przyjacielskich, potrzeba współdziałania z innymi ludźmi, potrzeba zdobywania wiedzy o życiu społecznym i uczestniczenia w nim.