Wizja

„Bajki zostaną dopóty, dopóki nie zabraknie
na świecie dzieci oraz ludziwrażliwych na ich piękno.”
Ignacy Matuszewski

Drodzy rodzice,

robimy wszystko aby dzieci w naszym przedszkolu czuły się wyjątkowo. Naszą ambicją jest stworzenie prawdziwego królestwa bajki, w którym nauka przebiegać będzie niezwykle ciekawie, łagodnie i jednocześnie bardzo efektywnie a wszyscy uczestnicy poczują się bardzo dobrze zarówno w formach pracy jak i w otoczeniu. W naszym przedszkolu chcemy jak najpełniej i jak najbardziej harmonijnie wykorzystać możliwości dziecka i rozwijać jego talenty widząc uśmiech szczęścia na jego twarzy.

W naszym Przedszkolu niezwykle istotne jest stworzenie podwalin pracy z dziećmi w oparciu o założenia, wytyczne i najnowsze osiągnięcia psychologii rozwojowej. Równie ważne co osiągnięcie najwyższej jakości nauczania jest stworzenie podwalin projektu wspierającego procesy rozwojowe i stymulującego możliwie najpełniejszy rozwój dziecięcej osobowości. Dlatego ważne stało się opracowanie programu kształtującego indywidualność, wspierającego asertywność, dającego wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych skrzydeł, wspierającego rozwój poczucia własnej wartości ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy.

W Przedszkolu „Bajkolandia” pojawiło się marzenie stworzenia iście baśniowego świata dla dzieci, w którym moglibyśmy w pełni wykorzystać swoje doświadczenia i mocne strony. Bajki i baśnie są nieodłącznym towarzyszem dzieciństwa niemal każdego dziecka. Świat baśniowy, który my wykorzystujemy, jest światem znanym i bardzo przyjaznym dzieciom.

W naszym Przedszkolu niezwykle istotne jest stworzenie podwalin pracy z dziećmi w oparciu o założenia, wytyczne i najnowsze osiągnięcia psychologii rozwojowej. Równie ważne co osiągnięcie najwyższej jakości nauczania jest stworzenie podwalin projektu wspierającego procesy rozwojowe i stymulującego możliwie najpełniejszy rozwój dziecięcej osobowości. Dlatego ważne stało się opracowanie programu kształtującego indywidualność, wspierającego asertywność, dającego wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych skrzydeł, wspierającego rozwój poczucia własnej wartości ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy.

W Przedszkolu „Bajkolandia” pojawiło się marzenie stworzenia iście baśniowego świata dla dzieci, w którym moglibyśmy w pełni wykorzystać swoje doświadczenia i mocne strony. Bajki i baśnie są nieodłącznym towarzyszem dzieciństwa niemal każdego dziecka. Świat baśniowy, który my wykorzystujemy, jest światem znanym i bardzo przyjaznym dzieciom.

Naszym zadaniem jest również kształcenie i rozwój możliwości słuchowych i artykulacyjnych, uwrażliwienie na dźwięki, poznanie elementarnej bazy leksykalnej związanej bezpośrednio ze światem dziecka i opanowanie poprzez zabawę podstaw gramatyki. Chcemy rozwinąć umiejętność słuchania całych tekstów bajek, baśni i opowiadań. Naszym celem jest integracja treści ogólnego nauczania w przedszkolu z edukacją teatralną, kształtowanie kultury osobistej poprzez zwroty językowe i wykształcenie odpowiednich reakcji na komunikaty. Ponadto chcemy zapoznać dzieci z treściami najpiękniejszych, najbardziej znanych bajek ludowych i klasyką baśni. Pragniemy rozwijać i wspierać naturalne zdolności autoprezentacji u dzieci wykorzystując w programie techniki darmowe.

Przyjęte cele są związane przede wszystkim z wychowawczą rolą nauczyciela. Naszym zadaniem jest przede wszystkim rozwój u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne talenty. Naszym dążeniem jest również szeroko pojęty rozwój świadomości związany z egzystencją w grupie, osiąganie kompromisów, dochodzenie do wspólnych wniosków i rozwiązań, jasna komunikacja swoich uczuć i myśli, akceptacja błędów innych i własne prawo do błędów, akceptacja własnych porażek ale nie zniechęcanie się nimi, pomoc słabszym, cierpliwość wobec innych, umiejętność wysłuchania w ciszy innego człowieka, i wreszcie ogólny wzrost umiejętności interpersonalnych szczególnie związany z okazywaniem negatywnych emocji, takich jak gniew, złość czy zazdrość. Naszym ważnym zadaniem jest wyrobienie wśród wychowanków nawyku udzielania wsparcia i dzielenia się radością z powodu sukcesów innych i własnych oraz kształcenie motywacji do osiągania sukcesów w indywidualnym tempie.

Przedszkole „Bajkolandia”  jest przedszkolem wspomagającym rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

W tym celu realizujemy edukację włączającą, która zapewnia dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju intelektualnego, zdolności oraz indywidualnych potrzeb – wychowanie i edukację w środowisku lokalnym w ścisłej współpracy z rodzicami i specjalistami niezbędnymi dla zapewnienia potrzeb dziecka.

Nasza placówka  zapewnia dzieciom :

N

realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju

N

odpowiednie warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

N

realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

N

zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb,

N

integrację ze środowiskiem rówieśniczym