Plan dnia

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole wykorzystuje różnorodne programy i metody w taki sposób, aby uwzględniały indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe, emocjonalne i społeczne dzieci oraz aby sprawić im jak najwięcej radości z faktu przebywania z rówieśnikami. Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod:
Rytm dnia dla dzieci młodszych
I zajęcia poranne
6.00 – 7.00 Radosny poranek, w którym dzieci podejmują różne wybory czego i jak się uczyć: podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną, pracują indywidualnie z nauczycielem, bawią się przy niewielkim udziale nauczyciela

7.00 – 8.00 Indywidualna praca z dzieckiem, praca wyrównawcza i opiekuńcza, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym

8.00 – 8.15 Dzieci są aktywne ruchowo (zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce)

8.15 – 8.30 Dzieci wykonują czynności porządkowe i sanitarno-higieniczne

8.30 – 9.00 Śniadanie

II realizacja podstawy programowej
9.00 – 10.00 Zabawa i edukacja, w których dzieci: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę innych, podejmują próby rozwiązywania problemów w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości: dzieci realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej, teatralnej, eksperymentalno-badawczej

10.00 – 11.15 Dzieci są aktywne ruchowo (uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego, prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku, podejmują prace porządkowe, ogrodnicze, biorą udział w zajęciach dodatkowych)

11.15 – 11.30 Dzieci wykonują czynności porządkowe i sanitarno-higieniczne

11.30 – 12.00 Obiad – I danie

12.00 – 12.40 Relaksacja, podczas której dzieci: słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela, słuchają nagrań płytowych i słuchowisk, słuchają muzyki relaksacyjnej, bawią się w zabawy „paluszkowe”, słowne, wykonują masażyki, uczestniczą w bajko terapii, oglądają bajki z projektora, wykonują ćwiczenia z wykorzystaniem ruchów naprzemiennych wg. P. Dennisona

12.40 – 13.15 Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych oraz biorą udział w zabawach plastyczno- twórczych, rozwijają zainteresowania, zdolności i pasje.

13.15 – 13.30 Dzieci wykonują czynności porządkowe i sanitarno-higieniczne

13.30 – 14.00 Obiad – II danie

14.00 – 14.45 Dzieci bawią się w ogrodzie przedszkolnym, podejmują zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, prowadzą obserwacje przyrodnicze, integrują się podczas zabaw z dziećmi z innych grup wiekowych

14.45 – 15.00 Dzieci wykonują czynności porządkowe i sanitarno-higieniczne

III zajęcia popołudniowe
15.00 – 15.20 Podwieczorek

15.20 – 15.30 Dzieci wykonują czynności sanitarno – higieniczne

15.30 – 16.30 Indywidualna praca z dzieckiem, praca wyrównawcza i opiekuńcza, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka

15.30 – 17.00 Inspirujące popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej: podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne w małych grupach, podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe i zabawy ze śpiewem, słuchają bajek czytanych przez nauczyciela lub rodzica, pantomimicznych, oglądają książki, grają w gry planszowe i stolikowe, podejmują zabawy ruchowe w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego, podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań i edukacyjnych

Rytm dnia dla dzieci starszych
I zajęcia poranne
6.00-8.15

Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

Praca indywidualna z dziećmi., zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe.

Ćwiczenia poranne.

8.15-8.30

Przygotowanie do śniadania.

Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

8.30–9.00 Śniadanie

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku., zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy.

Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

II realizacja podstawy programowej
9.10-10.10

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego., kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci.

10.10 -11.15

Zabawy dowolne według potrzeb dzieci., działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe.

Zabawy integrujące grupę.

11.15–11.30

Czynności higieniczne. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

11.30–12.00

Zupa Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.

12.00-12.30

Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń przy muzyce – rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. „Chwila z książką”

12.30-13.15

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery ,zabawy organizowane i swobodne, zajęcia dodatkowe wynikające z planu

13:15- 13:00 Czynności higieniczne

13.30- 14.00. Obiad – Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole

15.00 Podwieczorek

III zajęcia popołudniowe
14.00-17.00

Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. zajęcia dodatkowe wynikające z planu, praca indywidualna z dziecmi

Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań.

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne.

Zabawy w ogrodzie.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.