O naszym przedszkolu

„Bajki zostaną dopóty,
dopóki nie zabraknie
na świecie dzieci oraz ludzi
wrażliwych na ich piękno.”
Ignacy Matuszewski

Drodzy rodzice,

robimy wszystko aby dzieci w naszym przedszkolu czuły się wyjątkowo. Naszą ambicją  jest stworzenie prawdziwego królestwa bajki, w którym nauka przebiegać będzie niezwykle ciekawie, łagodnie i jednocześnie bardzo efektywnie a wszyscy uczestnicy poczują się bardzo dobrze zarówno w formach pracy jak i w  otoczeniu. W naszym przedszkolu chcemy jak najpełniej i jak najbardziej harmonijnie wykorzystać możliwości dziecka i rozwijać jego talenty widząc uśmiech szczęścia na jego twarzy.

W naszym Przedszkolu niezwykle istotne jest stworzenie podwalin pracy z dziećmi w oparciu o założenia, wytyczne i najnowsze osiągnięcia psychologii rozwojowej. Równie ważne co osiągnięcie najwyższej jakości nauczania jest stworzenie podwalin projektu wspierającego procesy rozwojowe i stymulującego możliwie najpełniejszy rozwój dziecięcej osobowości. Dlatego ważne stało się opracowanie programu kształtującego indywidualność, wspierającego asertywność, dającego wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych skrzydeł, wspierającego rozwój poczucia własnej wartości ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy.

W Przedszkolu „Bajkolandia” pojawiło się marzenie stworzenia iście baśniowego świata dla dzieci, w którym moglibyśmy w pełni wykorzystać swoje doświadczenia i mocne strony. Bajki i baśnie są nieodłącznym towarzyszem dzieciństwa niemal każdego dziecka. Świat baśniowy, który my wykorzystujemy, jest światem znanym i bardzo przyjaznym dzieciom.

Naszą ambicją w tym przedszkolu jest stworzenie prawdziwego królestwa bajki, w którym nauka przebiegać będzie niezwykle ciekawie, łagodnie i jednocześnie bardzo efektywnie a wszyscy uczestnicy poczują się bardzo dobrze zarówno w formach pracy jak i otoczeniu. W naszym przedszkolu chcemy jak najpełniej i jak najbardziej harmonijnie wykorzystać możliwości dziecka i rozwijać jego talenty widząc uśmiech szczęścia na jego twarzy. Celem istnienia naszego przyjaznego, baśniowego świata jest zabawa w teatr podana w sposób łatwy, przyjazny, znany dzieciom. Mamy nadzieję dzięki naszym technikom i stylom nauczania stworzyć u naszych podopiecznych szereg podświadomych powiązań emocjonalnych kojarzonych z zabawą, takich jak: radość uczestnictwa, poczucie skuteczności własnych działań, samozadowolenie i duma z własnych osiągnięć, uczucie spełnienia po wykonaniu szczególnie tych trudnych działań i motywację do wytrwałości w procesie.

Naszym zadaniem jest również kształcenie i rozwój możliwości słuchowych i artykulacyjnych, uwrażliwienie na dźwięki, poznanie elementarnej bazy leksykalnej związanej bezpośrednio ze światem dziecka i opanowanie poprzez zabawę podstaw gramatyki. Chcemy rozwinąć umiejętność słuchania całych tekstów bajek, baśni i opowiadań. Naszym celem jest integracja treści ogólnego nauczania w przedszkolu z edukacją teatralną, kształtowanie kultury osobistej poprzez zwroty językowe i wykształcenie odpowiednich reakcji na komunikaty. Ponadto chcemy zapoznać dzieci z treściami najpiękniejszych, najbardziej znanych bajek ludowych i klasyką baśni. Pragniemy rozwijać i wspierać naturalne zdolności autoprezentacji u dzieci wykorzystując w programie techniki darmowe.

przedszkole-misiuPrzyjęte cele są związane przede wszystkim z wychowawczą rolą nauczyciela. Naszym zadaniem jest przede wszystkim rozwój u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne talenty. Naszym dążeniem jest również szeroko pojęty rozwój świadomości związany z egzystencją w grupie, osiąganie kompromisów, dochodzenie do wspólnych wniosków i rozwiązań, jasna komunikacja swoich uczuć i myśli, akceptacja błędów innych i własne prawo do błędów, akceptacja własnych porażek ale nie zniechęcanie się nimi, pomoc słabszym, cierpliwość wobec innych, umiejętność wysłuchania w ciszy innego człowieka, i wreszcie ogólny wzrost umiejętności interpersonalnych szczególnie związany z okazywaniem negatywnych emocji, takich jak gniew, złość czy zazdrość. Naszym ważnym zadaniem jest wyrobienie wśród wychowanków nawyku udzielania wsparcia i dzielenia się radością z powodu sukcesów innych i własnych oraz kształcenie motywacji do osiągania sukcesów w indywidualnym tempie.

 

Przedszkole „Bajkolandia”  jest przedszkolem wspomagającym rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W tym celu realizujemy edukację włączającą, która zapewnia dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju intelektualnego, zdolności oraz indywidualnych potrzeb – wychowanie i edukację w środowisku lokalnym w ścisłej współpracy z rodzicami i specjalistami niezbędnymi dla zapewnienia potrzeb dziecka.

Nasza placówka  zapewnia dzieciom :

– realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach  o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju

– odpowiednie warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

– realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

– zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb,

– integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

   W naszym przedszkolu  troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści:

nauczyciele – oligofrenopedagog

psycholog,

logopeda,

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,

muzykoterapeuta,

instruktor tańca,    

lektor języka angielskiego,   

surdopedagog.                                         

Przedszkole wykorzystuje różnorodne programy i metody w taki sposób, aby uwzględniały indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe, emocjonalne i społeczne dzieci oraz aby sprawić im jak najwięcej radości z faktu przebywania z rówieśnikami. Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod: